Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni

Una NGMP katittiyut amiqhaiyullu naunaiyautinut hivituyumik aturaaqtakhat huliyukhautinut hapfuminngat Nunavutiup avatait, inuit, nunaqatigiiktunut havaanikhaunmulu.

Pinahuagiamu, katitiqpaktangit atuqtangit avatittiyunut unalu inuqatigiiktut-avatittiyunut amiqhainahuaqtunut naunaitkutat, unalu nalunaiqhiyut hivituyunut qanuq amigaittut amiriyauyukhat piyumayainit iniqhautikhat.Hapfuminnga ilaliutauyuq tamainnut pitquhirnut qauyihaiyunulu qauyimayangit.

Una NGMP ikayuqhimablutik ukuninngat pivaliayukhanut amiqhainikkut naunaitkutikhanut qanuq hivituyomik takunnaqtumik. Ikittumik manikhautikhat aturialik amiqhaiyukhanut naunaiyaiyunut pivalliayakhanut ikayuutit aktuqtangit una NGMP hivunikhanut.

Uvani hivunikhami ilaliutauniaqhuni kavamatkunnit amiqhainikkut naunaiyaiyut pinahuarlugillu tutqirnaqtumik Nunavutiup uumayunit unalu umayuqatigiiktunut naunaitkutat ihuaqtumik naunaitkutikhait kitkutuinarnut.

Aulayuittut hivituyumik-aturaqtitinirnut amiqhainirnit ikayuutauniaramik atugakhimayughat pivallianirnik Nunavutium nunaa, avatikhat inuuhiliqinirnut.

Date modified: