Havanguyut Maniktakhaitlu

Piksa talvangartuq: Atuat Shouldice

Maniktalgit Havanguyut

Tapkuat tamatkihimani ihumagiyaunit tapkuat Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni (NGMP)-kut piqaqtitninik tapkuat katitiqni, naunaiyaqni aviktuqnilu tuhagakhat piplugit tapkuat qanugitni aaniaqtailinilu tapkuat uumatyutiliqutit tapkuatlu inuliqutit-maniliugutit avatiliqutit tahamani Nunavutagauyp Iluani.

NGMP-kut piqaqtitni maniktakhat havanguyut tugangayut tahapkununga pityutit atuqhugit uuktugutit tuniyauyut pityuhit. Taimatut piplugit, NGMP-kut ikayqhiutiyai tapkuat pinguqtauni huniumaitut ilitquhit tuhagakhat kayuhinilu katitaunit tuhagakhat piyalgit munagininut avatiliqutit ahianguqni Nunavutmii atukhaqtitlugit. 

Pilaqni Maniktakhat

Havanguyut uuktutai tuniyauyut tapkununga Naunaiqtuiyit Katimayigalaat naunaiyaqtaihai. Tapkuat Naunaiqtuiyit Katimayigalaat naunayaqtai atuqni uuktugutit nakuuninut, naunaiqhugitlu maniktakhat aviktaunikhait. Tamna ukiumun aviktaunit maniktakhat pilaqtut allatqinut pityutai pilatlu piplugit tapkuat havanguyut ikayuqtuini munaqhityutinut nunaliuyutlu pilaqnit piguqhainiqmun huliniit piplugit tapkuat atuqnilgit tapkununga NGMP-kut hivulliutyaqni ihumagiyai, atuqniqhat havagutai,atuqniqhatlu huliniit.

Pilat pitaqtut ilalgit nunaliuyut ilagiyailuniit, Inuit Timigiyai, ilhaqtut, Nunavutmi Inungnut Kavamagiyauyut, nunatagauyumi kavamait timigiyai havakvitlu, kavamatkungittutlu timiuyut. Maniliugahuat timiuyut, tahapkuatut qauyimayiuyut havakvit havaktiuyutluniit, tahapkualuttauq kavamatuqatkut kavamait timigiyai havavitlu pilat kihimik maniktakhanik ilauplutik katutyiqatiginut atauhiqmun ilaplugitluniit pilat timiuyut unniqtuqnini qulaani. Uuktugut hivuliqtauyalik taphumanga pilaqtumin pitaqtuq pilagiakha taphuminga NGMP-kut maniktakhai.

Unniqtuqpaliqhimayunik tuhagakhanik, tugaqvigilugit tapkuat NGMP-kut ayyikkutanik tapkuat tatya Uuktugut Tuniyauninut Hivuligutit.

NGMP-kut Pigiagutai

Ilagiplugit tapkuat havagini tamaitnut munaqhityutit havat atuqhugit tuniyauni maniktakhat tunityutitlu, tapkuat NGMP-kut Titigaqtilagia havaqaqmiyuttauq ilainik inmigut aulatyutit ihauqhihimanilu maniktait, piqatigiplugit maniktakhat tapkunanga ahii munaqhityutit katutyiqatigit-timiuyut ayuqnaittagangat, havagininik tamaitnut munagini havat tapkuat pilgut naunaiqtauninik. Tahapkuat taiyauyut NGMP-kut Pigiaqtai tapkuatlu NGMP-kut Titigaqtilagia hivuliqtuq havagini aulaninik tapkuat havanguyut ikayuqtigiplugit katutyiqatit timiuyut.

Qamanittuaqmi Pihimayuq Katitninut Aktuanit Munaqhityutit Havagutit (2014 – kayuhinnartuq)

Una imaqaqniuyuni-pihimayuq munaqhiniqmun havagut taphumunga Qamanittuaq IMaqaqnia ikayuqtigigutauyuq katutyiqatigit tapkunanga NGMP-kut, Nunaqaqaqtiligiyit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (INAC-kut) Nunavut Imaligiyit Piqaqnit Havakviat, tapkuatlu Kivalliq Inuit Katutyiqatigit. Tamna ihumagiyauyuq taphumunga havanguyuq, pigiartuq 2014-mi, pinguqtauninut imaqaqninut aulatauni atugakhaliat. Una atugakhaliat pitagauniat pivaliatitninut hivituyumun munaqhiniqmun havagutit naunaiqninut katitlugit aktuanit naunaiqninutlu qanuqtut ihuaqhigiaqni tapkuat aktuanit pivaliatitni ilavalianinit tahamani nunaliit avikhimaniani. Tamna havagutit hivulliitlu havagutit nunaliit avikhimanianut imaqaqnit-pihimayut munaqhityutit tapkuninga imaqaqnit pivaliatitauyut 2013-mi. Tukligit 1 tapkunani hivulliqnut havagutit pinahuaqni pigiagutai aulatyutitlu munaqhityutit havagutit atuqhugit tatya ilihimani tamatkiknit qablunaani naunaiyaiyit tapkuatlu Inuit pitquhinik ilihimani (Inuit Qaujimajatuqangit).

Tamna Qamanittuaq Imaqaqnia Naunaipkutat Ilihaqatigikniq, atuqtauyuq talvani Saptaipa 2014, ilalgit allatqinik piqatauyut tapkunanga Qamanittuaq nunani pinahuaqnilu naunaiyaiyit piplugit tapkuat munagiyauni havagutit. Ihumagiyauni tapkuat havangi Inuit pitquhit ilihimani imaqmiutaqnut munaqhininut havagutit hugiaqtauniat atquhugit kinguagut ilihaqatigiknit.

Kinguagut taphuma Qamanittuaq Imaqaqnia Naunaipkutat ilihaqatigikni talvani Saptaipa 2014, tamna pinahuaqnia havat 2015-16-mi pivaliatitni tapkuat Inuit pitquhit ilihimani havagutit ilagiyat, ilautitlugit nunaliuyut uqaqatigini tapkuatlu Inuit Qaujimajatuqangit ilihaqatigini atugakhaliat 2016-mun.

Nunaliit Avikhimaniani Inuliqutit-Maniliugutit Munagininut Katimayigalaat StatPlanet Tuhagakhat Nunauyat (2013- 2015)

Nunaliit Avikhimania Inuliqutit-Maniliugutit Munagininut Katimayigalaat (SEMC-kut) pinguqtauyut katutyiqatigiplugit tapkuat Kavamatkut Nunavutmi Timinga Maniliugutit Pivaliatitni Aulatyutitlu tapkuatlu INAC-kut hugiaqninut ilagiaqni puqtunit piqaqnit pivaliatitni tahamani Nunavutmi. Piqaqtuq katimayigalaat tapkununga atuni Nunavutmi pingahut nunaliit avikhimanit: tamna Qikiqtani, Kivalliq tamnalu Kitikmeot. Tahapkuat katimayigalaat havalgit munagininut tapkuat inuliqutit-maniliugutit akuanit anginiqhat piqaqnit pivaliatitni tahapkualuttauq tamaitnut inuliqutit-maniliugutit pitquhit naunaipkutatlu tahamani atuni nunaliit avikhimanini. Havagini tahapkuat havat piyaqaqtitai naahugini nutanguyunik tuhagakhat piqaqnit, naunaipkutat, tamatkiumayuniklu nunayaliqutit /tuhagakhaqaqvit havagutit.

Pigiaqhugit talvani Aktuupa 2013, NGMP-kut hivuligiaqtut pivaliatitninut atuqatigigutit nunauyat havagutit tatya pilat tapkunani SEMC-kut Qagitauyakkuvia. Tamna havagut pipkaiyuq tapkuat hutqiyauninut inuliqutit-maniliugutit pinnagini ilagiyai naunaipkutat atuqhugit tuhagakhat tapkunanga inungnut piyaulat piqaqnit. Tamna havanguyuq iniqtauyuq talvani Mai 2015 piplugit tapkuat Nunavut Kititiyit Havaktit havaqarniqhautitlugit ihuaqhihimaninik nutanguqnilu, atuqhugit NGMP-kut kayuhiniat ikayurtuqninut tapkuat nunauyat havagutit.  

Date modified: