Maniktalgit Havanguyut

Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni (NGMP)-kut ikayuqtugai hivituyumik munagini pigiagutit tapkunani uumatyutit, inuliqutit-maniliugutit, nunalu imaqlu atuqtauni nunat piplugit maniktakhat tunityutitlu maniktakhai. Maniktakhat pilaqtitai piplugit nakuunit ilikkut uuktugutit, piluaqtumik havanguyut ikayuqtuiyut munaqhityutinik nunaliuyutlu pilaqni piguqhainiq huliniit tapkuat atuqnilgit tapkununga NGMP-kut ihumagiyai, atuqniqhat havagutai, aturniqhatlu huliniit. NAunaigiangi kitut pilaqnit tukhigaqninik tapkuat NGMP-kut maniktakhat, takulugit tapkuat Tukhiutinik Tuniyaunikkut Maliktakhat naunaiqniniklu tapkuat  NGMP-kut munaqhiniqmun piyaqaqni, takulugit tapkuat Nunavut General Monitoring Plan Monitoring Blueprint Compendium 2013.

Nainaqhimani nunaliit avikhimaninut:

KIT – Kitikmeot
KIV – Kivalliq
QIK – Qikiqtani
NU – Nunavut-wide

Havanguyuq Nappaa Havanguyuq Hivuliqtia Taiguhia Havanguyuq Nunaliit Avikhimania Kiinauyaliqutit Ukiunga = Manikhaqartuq
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Uumayuliqutit Munagityutai
Munaqhityutit Ihumagiyauni: Imatqiktuq Imaq
SE03 Dalhousie University Nunavut Imigaulat Imaq Nakuunia – Imiqtarvikmin Kuvivianut Munaqhiniq QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
Munaqhityutit Ihumagiyauni: Imatqiktumi Iqaluit
EC02 Ekaluktutiak (Cambridge Bay) Angutikhaligiyit Pinguqtitni Hivituyumun, Kuugaqmin Pihimani Munaqhityutit Havagutit tapkununga Ukiurtaqtumi Iqalukpiit Ikaluktutiakmi Nunani, Nunavut KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC03 Pangnirtung Angutikhaligiyit Pivaliatitni Atuqpalianilu Nunaliknit-Pihimayut Iqaluliginiqmun Nunaqhityutinut Havagutit tapkuatlu Atulilat Aulattityutigit Upalungaiyautit tapkununga Ukiurtaqtumi Iqalukpiit Qikiqtaalukmi, Nunavut QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC28 Kavamatkut Nunavut - Avatiligiyikkut, Iqaluligiyit Tagiuqmiutaligiyitlu Pinguqtitni Imaqmiutarnut Nunaqhityutit Havaggutit Nunavutmun – Nunavut Nunalikni-Pihimayut Havagutit  (N-CAMP) NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tingmivaktut Angutikhat
EC20 Carleton University-nga Hudson-Tagiunga/Foxe Tagiunga Tagiumi Tingmiat hinaani Munaqhityutit Naunaiyautit – Naunaiyaqni tahapkuat aktuanit Ikiklivaliani Auyami Tagiuq Hikua tahamnalu Ukiurtaqtuq Pivaliatitnia QIK, KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiumi Haniqangittut
EC13 University-nga Manitoba Inikhainut Alangilautailu Allatqikni tapkuat Uqhukhat  Hydrocarbon-ngi Tagiumi Nunavaluini Baffin Bay, Kivalliqhini Kanatamiuni Ukiurtaqtuani QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiumi Mitqulgit
EC05 University-nga Manitoba Kivalliqhit Kanatamiuni Ukiurtaqtua Aqluit Attahiqni, naunaiyaqni, Munagiyaunilu QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC23 York University-nga Nunalikningaqhimayut Munaqhityutit Hikumi nattialiuqni Nattiit tapkuatlu Nannut Nigityuhi tahamanu Tagiungani Boothia KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiup Hinaani Tagiunginnaqmilu Avatigiyai
EC22

Acadia University-nga

Mikiyut Hikuyuilgut Nunavutmi: Tugagat tapkununga Uumayuliqutit Allatqikni, Hilap Ahianguqni Halumailgutlu KIT, KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
EC30 Ukiurtaqtumi Mitiqnut Katimayiit Aktuanit Imaqmun Qulliliquhiuqnit Havanguyut tahamani Ukiumi Tagiup Hikua tapkuatlu Angutikhat Ayuqhitnit tahamani Hudson Bay KIV, QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU06 LOOKNorth-kut Uqhuqyuaq Kuvini Naunaiqnit tapkuatlu Uuktugautit Ihuaqhautit tahamunga Hudson tamnalu Davis Straits QIK       Manikhaqartuq    
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: NUnamiuttat Mitqulgit
EC04 Kavamatkut Nunavut – Avatiligiyikkut Mikhautni Ivayut aqnalluit tapkunani Beverly Amihuaqyuit tahamani Taiga Ukiiyut Iluiliup Tuktuit, Rangifer Trandus Groenlandicus KIV, KIT   Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC07 Kavamatkut Nunavut – Avatiligiyikkut Kitikmeot Umingmait Aaniagutai Munaguiayuni Havagutit KIT Manikhaqartuq Manikhaqartuq   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC10 Université du Québec à Rimouski Munagini tapkuat Nunavut Angiyut Nunamiutat Niqituqtit: Qalviit, Ammaqqut, Akhait NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC26 Queen's University-nga Mikhaanut Atuliqniqhait tapkuat Inuit Qimayangitainik Nannut Naunaiyaqni iniqtiqni tapkuat Naunaiyautit QImayangitainik katitaunit Nannut Uuktugautainik KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC27 Beverly tapkuatlu Qamanirjuaq Tuktut Aulattiyit Katimayit (2010-11), Kavamatkut Nunavut-Avatiligiyikkut (2014-15) Uqhukhat Tutqumanit tapkuatlu Ukiup Ilinani Kaivittaqtut Tingmitikkut Ulapihainit Aktuanit tapkununga Iluilikmi Tuktunut KIV Manikhaqartuq       Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC29 Kavamatkut Nunavut-Avatiligiyikkut

Naunaiyatqikhaqni tapkuat Nunavut Nannut Amigaitninut Ilagiyai tahamani M'Clintock tagiungani tahamanilu Baffin Bay

QIK Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC31 Yukon Hilattuqhaivia Atuqpalliqni Hunat Ilihimayavut: Ukiurtaqtumiuqatigit Ukiurtaqtuq Tikitpakninut Munaqhityutit Naunaiyautit (CARMA) Pitquhit Pigurhaqninik Pilaqnit Munaqhityutinut Unniqtuqninut Katitlugit Aktuanit Pivaliatitnilu tapkununga Nunavutmi Tuktut NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq      
Inungnut-Ikayuutit Amiqhaiyunut
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Inuit
SE05 University-nga Laval Munaqhiniq Ilihautit tapkuatlu Havaktiuqpiaqtut Atuttiaqni Tahapkunani Inuit Nunavutmi Atiliuqhimayut tapkunani Ilihatqikhautinut Havagutit NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
SE06 Qikiqtani Inuit Katutyiqatigit (QIA) Kangiqhimani Nunaliuyut Ahianguqni tahamani Qikiqtaaluk: anunaiyainiq Nunaliuyut Aktuanit taphumanga Nulluuyak Havanguyuq atuqhugit Nunaliuyuni Pihimayut Naunaiyautit QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
SE09 Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit (KIA) KIA-kut  Utiqtaqhugit Nikittaqni Havat munagininut Havanguyuq (Atugakhat 1) KIT   Manikhaqartuq        
SE10

Kavamatkutf Nunavut - Munarhiliqiyikkut Inuuhiriknirmullu

Pivalliqtitni Aaniaqtailiniqmun Tuhagakhat Katitauni tapkuatlu Aaniaqtailiniqmun Munaqhiniq NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq      
Huliniit/Atuqni tapkuat Nuna Imaqlu Atuqni Munagiyauni
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Pitquhit Atuqnit Nunat
LU08

Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit

Nuna imaqlu atuqni / pitquhit atuqni nunat
Kitikmeot Inuit Pitquhit Nuna Atuqni Nayuqnilu Huniumaititlugit Ilitquhit  Tuhagakhat Ilaliutyaqni Havanguyuq KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Piqaqnit Pivaliatitni
LU04

University-nga Calgary

Nakuuhivalliqni Pilaqni tapkuat Nunavutmi Munaqhityutit Tuhagakhat Atuqhugit tapkuat Nunavut Tuhagakhaqaqvit NU       Manikhaqartuq    
LU05 Nunavut Avatiligiyit Katimayit Qangiqtut, Tatya, Naamaktumiklu Pilagahugini Havanguyut Nunauyaliuqni Pigiagutit NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
LU07 Kanatamiuni Ukiurtaqtuani Tuhagakhat Havagutit Atuqni Kanatamiuni Ukiurtaqtuq Tuhagakhat Havagutit ikayurtuqninik Nunavut Tamaitnut Munagiyauni Upalungaiyautit NU       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU11 Kivalliq Inuit Association (KIA) Ilaiutyaqni Imaq Munagiyauni Tuhagakhat Havagutit tapununga KIA Nuna Atuqninut Imaqlu Atuqninut Aulatyutit Havagutit KIV   Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU12 Nunavut Parnaiyiit Kamisan Atuqniq Nayuqtaunilu Nunaiyaliurnit NU Manikhaqartuq          
Date modified: