Qamannittuaq Imaqaqnigiya Katitlugit Aktuanit Munagiyauninut Havagutit

Una imaqaqniuyuni-pihimayuq munaqhiniqmun havagut taphumunga Qamanittuaq IMaqaqnia ikayuqtigigutauyuq katutyiqatigit tapkunanga NGMP-kut, Nunaqaqaqtiligiyit Ukiurtaqtumilu Havaktit Kanata (INAC-kut) Nunavut Imaligiyit Piqaqnit Havakviat, tapkuatlu Kivalliq Inuit Katutyiqatigit. Tamna ihumagiyauyuq taphumunga havanguyuq, pigiartuq 2014-mi, pinguqtauninut imaqaqninut aulatauni atugakhaliat. Una atugakhaliat pitagauniat pivaliatitninut hivituyumun munaqhiniqmun havagutit naunaiqninut katitlugit aktuanit naunaiqninutlu qanuqtut ihuaqhigiaqni tapkuat aktuanit pivaliatitni ilavalianinit tahamani nunaliit avikhimaniani. Tamna havagutit hivulliitlu havagutit nunaliit avikhimanianut imaqaqnit-pihimayut munaqhityutit tapkuninga imaqaqnit pivaliatitauyut 2013-mi. Tukligit 1 tapkunani hivulliqnut havagutit pinahuaqni pigiagutai aulatyutitlu munaqhityutit havagutit atuqhugit tatya ilihimani tamatkiknit qablunaani naunaiyaiyit tapkuatlu Inuit pitquhinik ilihimani (Inuit Qaujimajatuqangit).

Tamna Qamanittuaq Imaqaqnia Naunaipkutat Ilihaqatigikniq, atuqtauyuq talvani Saptaipa 2014, ilalgit allatqinik piqatauyut tapkunanga Qamanittuaq nunani pinahuaqnilu naunaiyaiyit piplugit tapkuat munagiyauni havagutit. Ihumagiyauni tapkuat havangi Inuit pitquhit ilihimani imaqmiutaqnut munaqhininut havagutit hugiaqtauniat atquhugit kinguagut ilihaqatigiknit.

Kinguagut taphuma Qamanittuaq Imaqaqnia Naunaipkutat ilihaqatigikni talvani Saptaipa 2014, tamna pinahuaqnia havat 2015-16-mi pivaliatitni tapkuat Inuit pitquhit ilihimani havagutit ilagiyat, ilautitlugit nunaliuyut uqaqatigini tapkuatlu Inuit Qaujimajatuqangit ilihaqatigini atugakhaliat 2016-mun.

Date modified: