Titiqat tapkuninga NGMP-kut Pinnagiyai Uumatyutit Ilagiyai (VEC-ngi)

Tuhaqpaligiami tapkuninga atuni VEC-ngi, naqitlugu tamna attavia talvani titiqani.

Ihumagiyauyuq VEC-ngi Ihumagiyauyuq VEC-ngi
Imatqiktuq

Nunap qanga qanugitni
Nunavaluit qanugitni
Imaq qanugitni
Imaliqutit
Maniqami imait
Imatqiqtumi uumatyutit
Imatqiktumi Iqaluit

Iqaluit nayuqpaktai
Iqaluit amigaitni
Iqaluit angutat
Iqaluit aaniaqtailini/nakuuni
Uumayut nungutnahuquqtut
Imatqiktuq Uumayuvaluit

Aqayavaluit, uumayunnuit tapkuatlu tagiup natqaniqmiutavaluit hauniittut Aput Hikulu

Aput
Maniqami hiku nunaplu qiqumainaqnia
Tagiup hikua
Tattip hikua
Tagiup Hinaa tagiunginnaqmilu Avatiguiyai

Tagiuq imaq nakuunia
Tagiuq nunavalua
Hinaani pityuhit tagiuplu natqa
Imaugaqtiginia
Tagiup uumayuliqutai
Hikuyuilguq
Polynya
Tagiumi Iqaluit

Iqaluit nayuqpaktai
Iqaluit amigaitni
Iqaluit angutat
Iqaluit aaniaqtailini/nakuuni
Uumayut nungutnahuquqtut
Tagiumi Uumayuvaluit

Angutat Allatqikni – Uvilut, anmumayut kinguitlu ahiilu tagiumi uumayuvaluit Tagiumi Mitqulgit

Nattiit (nattinait, ugyuit, qaigyuliit, qaiguliagat)
Qinalukkat
aiviit
Tuugalgit
Uumayut nungutnahuquqtut
Ihagulgit Angutikhat

Ilautitlugit:
Ivayut Tingmiat
  • Aqilgit
  • Hinaani tingmiat
  • Qalvaqhimayit (Nipyauyaqtit tingmiaqyuit)
Imaqmiuttat tapkuatlu Imaqmi tingmiat
  • Maliqqit
  • Qugyuit, kangut mitqitlu
  • Tagiumi mitqit
Kilgavit
Tagiumi tingmiat
Uumayut nungutnahuquqtut
Nunamiuttat Angutikhat

Tuktut
Umingmait
Qalvit
Nannut
Akhait
Amaqut
Tigiganiat
Ukalgit
Mikiyut mitqulgit (Kiligvait, ukiurtaqtumi hikhiit)
Uumayut nungutnahuquqtut
Nunap qanugitni Nunatlu

Nunap qanugitni
Nuna
Nunamiuttat uumatyutit
Nunaliqutit

Ilautitlugit:
Qairtuq, nunap qangani, nunap qanugitni, nunap takukhauni
Nauhimayut

Nauhimayut
Uumayut nungunahuquqni
Kiktugiavaluit/Hauniittut

 
Hila Hilagiyalu

Hilagiyaq/Hilaliqutit Hilap Qanugitnia

Uunnakpalianiqmun kaasit puyuqnit
Ahii hilap qanugitni uuktugautit
Nipi

Hilamittut nipitunit
Tagiumi nipitunit
   
Date modified: