Munaqhiniq Nunavutmi

Piksa talvangartuq: Steve Pinksen

Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni NGMP-kut Munaqhiniq Atugakhaliugai Unnillakni

Tapkuat Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni NGMP-mi Amirijutinut Ijuagakhaq Qauyumayauyunik 2013-mi - Nunavut General Monitoring Plan Monitoring Blueprint Compendium 2013 kivgaqtuiyut piqaqtitni ihumagiyat tapkununga tatya NGMP-kut ilihimani tuhagakhanitlu, tapkualuttauq hivuligutikhat hulivalliq tuhagakhat katitauninut, naunaiyaqni tuhagakhaliatlu huliniit tahapkunanga NGMP-kut katutyiqatigit. Tapkuat atugakhaliugai piqaqtitni tatya tuhagakhat tapkuat ilikkut Pinnagiyai Ilagiyai naunaiqnilu Nunavut tamaitnut munaqhityutit ihumagiyai, piyaqaqni piyalgitlu tapkununga atuni.

Ilai Atuqaqauvakni Maligait

Uumatyutauyut: Tugangayut tahapkununga ilitquhit attauttimitnit uumayunut hunat tapkuatlu takukhauyut avatigiyai uumatyutai piyauni nunamittutuqat.

Inuliqutit-maniliugutit: Tugangayut tapkuat kangiqhimani pivaliatitnit inungnut inuuhit pitquhitlu kiinauyaliqutitlu pityutit tapkuat katitlugit aktuayai tamatkiknut inuit nunaligiyailu. Tahapkuat pityutit ilaqalat: inugiaknit, aaniaqtailini inuuhgiknilu, niqiqattiaqnit, iliharniq ilihautiyaunilu, igluqpagiyauyut, ihuinarniq, ikumatyutit atuqni ahiilu tugangayut hunat, ilitquhiqnut pitquhit ilautitlugit Inuit uqauhit, pitquhit huliniit ayuitnitlu, havaktitaunit maniliugutitlu huliniit.

Munaqhityutit: tautukni naunaiyaqnilu ahianguqnit atuqtut piluaqtumun hunamun akuniutitlugu.

Nakuuninut tuhagakhat: Tuhagakhat tuhaqhityutitlu hatqigutauyuitniqhat nappainut, kihimik qanugitninut unniqtutainutluniit tapkuat nakuunit taihimayut hunat ihumagiyatluniit. Naunaipkutagiplugu, nakuunigiyainut naunaiyautit nannut ilaliutiyaulat unniqtutai tapkuat nakuunit/taqhait/aaniaqtailinit nannut mitquit.

Amigaitninut tuhagakhat: Tuhagakhat tuhaqhityutitlu hatqigutauyuitniqhat nappainut, tapkuat uuktugagaulat naunaiqtaulatlu. Naunaipkutagiplugit, amigaitninut naunaiyautit nannut ilaliutilat qaphiuninut uuktugautit tapkuat ipyutigini nannup mitquit amiilu.

Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni NGMP-kut Pinnagiyai Ilagiyait

Piyumalaqtukhauyutittauq tapkuninga

Date modified: