Inujutit (Inuu’tuti) Qamaniqyuami Tahiqyuaq Aktuqnigagut Amirijutinik Havaaq

Havaaq

Inujutit (Inuu’tuti), atia havaap pijutiqaqluaqtuq iluingaumayumik pigiarunmik immaqmik amirinigagut atuqtuq Qamaniqyuami nunami. Pijutauyuq havaamik hanayagani immaqaqniginik munarijutikhanut atulirumayauyunik. Una atulirumayauyuq pijutauniaqtuq hivituyumik amirijutikhamik havaamik tikuaqhijutauniaqtumik atautimukpalianiginik aktunigit ihumaliuqlutiklu qanuq ihuahiyaagani aktuqnigit pivalianigit ukoa amigaiqpalianigini nunami.

Inujutit (Inuu’tuti) ilaqaqniaqtuq talimanik immavaluqaqniginik ukunani kuukani: Dubawnt-mi, Thelon-mi, Kazan-mi, Quoich-mi kuukviuyulu nunat kuuktumik talvuga Qamanikqyuami Tahiqyuamut.

Hivuliit talimat ukiut uvani 20-ni ukiuni havaami atuqtauniaqtut imaa:

Una havaaq havaqatiriigut ikayuqtiriinit ukunani Nunavumi Hunanikliqaa Amirijutinik Upalugaiyaunmik Titiraqvianit, Kuin Nunaqaqaqtulu Havaqatiriikniginik Ukiuqtaqtumilu Havauhiuyunik Kanatami, Kivaliqni Inuit Katimayiinik, Nunavumilu Immaliqiyit Katimayinit (NWB). Havaqatiriiknikut ihumatuyumiklu atuqniginik tamaita qauyimayauyut, Inujutit (Inuu’tuti) katitirilaaqtut hivuniqhijutikhanik ihariagiyauyunik munaritiariagani immavaluit Qamaniqyuami Tahiqyuami, nakurutauyaaganilu inuknit Qamaniqyuami tamainilu Nunavumiuni.

Tautuktuuyaaqtauyuq

Inujutit (Inuu’tuti) atuqniaqtuq Inuit Qauyiimayatuqaginik (IQ) naunaiyautilu ajikiinik. IQ-guyuq atuqniqaqluaqtuq ilagani ihariagiyauyulu ukualu naunaiyautit pipkaiyaagani hivuniqhijutikhanik kuukanik Qamaniqyuami Tahiqyuami munariyaagnai immavaluit Qamaniqyuami tahiqyuami.

Nutat naunaipkutit katitiqtauniaqtut ilaliutiyaagani ilakuinaunigini kagiqhivaaliriaganilu tamaita kuuvaluit hilaplu aalaguqniganit aktuqnigit. Nunagiyauyuq Qamaniqyuaq ilauniaqtut naunaipkutit katitiqniginik nunagiyauyunit amirijutinit atuqniqaqniaqtunik hivituyumik aulaniqatiaqniganik havaap.

Huuq ihariagiyaqaqita amirijutinut havaamik Qamaniqyuami Tahiqyuami?

Piksa talvangartuq: Lisa Bachellier

Huuq nunagiyauyuq Qamaniqyuaq ilauyariaqaqa Amirinigagut Havaami?

Nunagiyauyuq ilauniga pijutauniaqtut una Inujutit (Inuu’tuti) pivagiagani ihariagiyainik Qamaniqyuami inuknit ilaliutipkaqhugilu qauyimatiaqtait. Timiuyut inuilu atuqpaktut, munarivaktut, ilituqhaivigivlugilu immavaluit Qamaniqyuami tahiqyuami havaqatiriikniaqtut katitiriagani hivunikhijutikhat ihariagiyauyut nakuutkiyamik kagiqhimayaagani aktuqnigit pivaliajutit hilaplu aalaguqniganit nunami immavaluknik.

Qanuq Nunagiyauyuq Qamaniqyuaq ilauniaqa?

Inuit nunagiyauyuqlu Qamaniqyuaq ilauniaqtut hunauniganik ilaujutigiyammiknik.

Nunagiyauyuq ilauniga ilaqalaqtuq ukuniga:

AMIRIJUTINIK APLURIARUTIT PIYUMAYAUYUT NUNAGIYAUYUMIT ILAUNIGINI
Ihuaqhaqlugit naunaiyautinit IQ-milu amirijutit Tautuuklugit aalaguqnigit qanurinigata; uqaqlutik hunamik, humi, qaguguraikpalu amirijuhikhainik
Katitiqlugit naunaipkutit Katitiqlugit nunagiyauyumit IQ-git naunaiyautinilu naunaipkutit
Ilituqhaqlugit naunaipkutit tuniuqhaqlugilu qanuriliniginut naunaiqtut Katitiqlugit nunagiyauyumit naunaipkutit, qauyipkaqlugit nunagiyauyuniitut qanurilinigagut naunaiqtut
Naunaiyaqlugit naunaipkutit Taimainiganik ilituqhaqlugit nalaumanigit atuqniqatiaqnigilu qanurilinigagut naunaiqtut
Nutaguqtiqlugit ihuaqhivaaliqlugilu Uqaqlutik ihuaqhivalirutikhanik havaami
Date modified: